2.1. Hooldekodu teenusele asumine toimub Tartu LV Sotsiaal-ja tervishoiuosakonna suunamisotsuse alusel.


2.2. Omafinantseeringuga hoolduteenusele asumiseks tuleb esitada hooldekodule  avaldus. Teenusele asumine toimub järjekorra alusel. 

2.3. Teenusele asumisel võtta kaasa isikut tõendav dokument ja perearsti poolt väljastatud raviplaan.

2.3. Vastuvõtt toimub tööpäevadel 9.00 kuni 12.00.

2.4. Hooldekodus  võib kasutada kokkuleppel õdeperenaise või hooldusjuhiga    isiklikke riideid,  jalanõusid ja voodivarustust.

2.5. Isiklike asjade  kohta koostatakse nimetatud töötajate poolt  dokument kahes eksemplaris, millest üks antakse teenusele  saabujale või tema saatjale ja teine säilitatakse teenuse kasutaja isiklikus toimikus.

2.6. Hooldekodu ei vastuta teenuse kasutaja isiklike asjade  eest, millised ei ole kantud  punktis  2.5. mainitud  dokumenti.

2.7. Teenuse kasutajagaga või  eestkostjaga sõlmitakse hooldusleping hoolduskulude tasumise osas:

2.7.1.  Tartu LV Sotsiaal-ja tervishoiuosakonna suunamisotsuses märgitud summas, mis on üldjuhul  95% pensionist või töövõimetoetusest ja 100% puudega inimese sotsiaaltoetusest. 

2.7.2. omafinantseeringuga teenuse kasutajatel 100% Tartu LV Sotsiaal-ja tervishoiuosakonna iga-aastase otsusega kinnitatud ülalpidamiskuludest.

2.7.3.     ajutise hooldusteenuse kasutajatel 95% pensionist võitöövõimetoetusest. Teenusele saabudes tuleb kaasa võtta ravimid ja mähkmed